การแปลภาษาจากญี่ปุ่นเป็นไทย  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(35 votes, rating: 2.6/5)โปรแกรมแปลญี่ปุ่น-ไทยฟรี สำหรับแปลคำ วลี ประโยคต่าง ๆ ในการเริ่มแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ให้ใส่ข้อความลงไปในหน้าต่างด้านบน จากนั้นก็คลิกปุ่ม "แปล" สีเขียว แล้วข้อความของคุณก็จะได้รับการแปล โปรดทราบว่า โปรแกรมแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของเราสามารถแปลได้เพียงคราวละ 5000 ตัวอักษรเท่านั้นตัวแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทยออนไลน์ทางเลือก

ตัวแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทยออนไลน์จะช่วยแปลคำเดี่ยว วลี ประโยค และข้อความสั้น ๆ ตัวแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทยตัวนี้ไม่สามารถแปลได้มากกว่า 1,000 ตัวอักษรต่อการแปลหนึ่งครั้งรายละเอียดเพิ่มเติม: แปลภาษา ไทยเป็นกรีก, แปลภาษา ไทยเป็นเกาหลี, แปลภาษา ไทยเป็นโครเอเชีย, แปลภาษา ไทยเป็นจีน, แปลภาษา ไทยเป็นเช็ก, แปลภาษา ไทยเป็นญี่ปุ่น, แปลภาษา ไทยเป็นดัตช์, แปลภาษา ไทยเป็นเดนมาร์ก, แปลภาษา ไทยเป็นตุรกี, แปลภาษา ไทยเป็นนอร์เวย์, แปลภาษา ไทยเป็นบัลกาเรีย, แปลภาษา ไทยเป็นเปอร์เซีย, แปลภาษา ไทยเป็นโปรตุเกส, แปลภาษา ไทยเป็นโปแลนด์, แปลภาษา ไทยเป็นฝรั่งเศส, แปลภาษา ไทยเป็นฟินแลนด์, แปลภาษา ไทยเป็นมาเลย์, แปลภาษา ไทยเป็นยูเครน, แปลภาษา ไทยเป็นเยอรมัน, แปลภาษา ไทยเป็นรัสเซีย, แปลภาษา ไทยเป็นโรมาเนีย, แปลภาษา ไทยเป็นลัทเวีย, แปลภาษา ไทยเป็นลิทัวเนีย, แปลภาษา ไทยเป็นเวียดนาม, แปลภาษา ไทยเป็นสเปน, แปลภาษา ไทยเป็นสโลวัก, แปลภาษา ไทยเป็นสโลเวเนีย, แปลภาษา ไทยเป็นสวีเดน, แปลภาษา ไทยเป็นอังกฤษ, แปลภาษา ไทยเป็นอาหรับ, แปลภาษา ไทยเป็นอิตาลี, แปลภาษา ไทยเป็นอินโดนีเซีย, แปลภาษา ไทยเป็นเอสโทเนีย, แปลภาษา ไทยเป็นแอฟริกา, แปลภาษา ไทยเป็นฮังการี, แปลภาษา ไทยเป็นฮินดี, แปลภาษา ไทยเป็นฮิบรู